East Zone

President

Biswarup Bose

+91 9831001112

dr.biswarupbose@gmail.com

Secretary

Jayanta Kumar Das

9862569203

drjayantakr@yahoo.com

Joint Secretary

Sandip Ray

+91 9831013039

sandip37@hotmail.com

Treasurer

Prakash Sasmal

--

drpksasmal@gmail.com

Member

Vinay Pratap

--

vinay94311@gmail.com

Member

Saia Chenkual

--

drsaiachen@gmail.com

Member

Rocket Chandra Brahma

--

drrcbrahma@yahoo.com

Member

Devendra Khwairakpam

--

devendrakhwairakpam@yahoo.in

Member

Mrityunjai Kumar

--

mrityunjai1954@gmail.com

Member

Elbert Khiangte

--

ekhiangte@gmail.com