North Zone

President

Bhanwar lal Yadav

+91 9829127774

dr.bhanwar.yadav@gmail.com

Secretary

Himanshu Yadav

+91 9897794208

drhimanshuyadav@gmail.com

Joint Secretary

Anshuman Kaushal

+91 9910481350

kaushal.anshuman@gmail.com

Treasurer

Nikhil Singh

+91 9935333555

nikhilsingh71@yahoo.com

Member

Ramkaran Choudhury

--

rkmoond@gmail.com

Member

Gajendra Bhati

--

gajendra.jipmer@gmail.com

Member

Prabha Om

--

dr.prabhaom@gmail.com

Member

Mayank Jain

--

mayank.dr@gmail.com

Member

Vinamra Mittal

--

mittal.vinamra@gmail.com

Member

Dhawal Sharma

--

dhawal_sharma123@yahoo.com